Símptomes de les patologies de façanes

Les empreses de rehabilitació de façanes a Barcelona solen destacar la importància que té la tasca preventiva a l’hora de tenir cura estructures edilícies i, en particular, les façanes. I és que els materials que s’utilitzen en la construcció poden tenir patologies que afecten la seva resistència i durabilitat. Els efectes nocius d’aquestes patologies poden evitar prestant atenció a certes manifestacions comuns.

En efecte, les patologies d’afectar la solidesa dels materials es manifesten a través de diferents símptomes com humitats, fissures o esquerdes i corrosió o deformacions. Si aquestes patologies no es denuncien pels propietaris o inquilins de l’edifici, haurien de quedar reflectides en la Inspecció Tècnica d’Edificis, el que posa de manifest la importància d’aquest examen.

Els professionals de Rehabilitacion Façanes Barcelona ens expliquen que les humitats són un dels contratemps més habituals que a més té les seves conseqüències a nivell de salubritat i habitabilitat. Les seves causes poden ser de les més variades, destacant les filtracions d’aigua en façanes i sostres, les provinents del subsòl de l’edifici, la humitat generada per l’existència de ponts tèrmics i les provocades per trencaments de canonades.

Les empreses de rehabilitació de façanes a Barcelona destaquen que les esquerdes i fissures són també clars símptomes de patologia que poden notar-se a simple vista. En aquest sentit, més enllà de l’aspecte estètic, hem de prestar especial atenció a les esquerdes en façanes, envans, columnes o bigues ja que agents externs que penetren per allà acceleraran el deteriorament.

Finalment, les estructures metàl·liques també poden estar afectades per patologies com l’òxid, l’abrasió i la deformació.

This post is also available in: es

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *