Realitzem la ITE a Barcelona d’edificis que, segons Decret 187/2010, en complir 45 anys estan obligats a passar una Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE) per descartar problemes estructurals greus i per a aquelles comunitats de veïns que desitgen sol·licitar algun tipus de subvenció per la rehabilitació de l’edifici.

Què és l’ITE:

La inspecció tècnica dels edificis (ITE) és un sistema de control periòdic de l’estat dels edificis d’habitatges que permet verificar el deure que tenen els propietaris de conservar i rehabilitar els seus immobles.

La inspecció de l’edifici és visual i es fa sobre aquells elements accessibles de l’edifici. L’ha de dur a terme un tècnic amb titulació d’arquitecte, aparellador, arquitecte tècnic o enginyer de l’edificació, contractat pels titulars de l’edifici a inspeccionar.

La ITE es pot sol·licitar en qualsevol moment. No obstant això, és obligatòria quan l’edifici arriba als 45 anys.

La inspecció tècnica d’edificis es concreta en un informe que descriu l’estat actual de l’edifici, les deficiències detectades, el termini per corregir-les i la qualificació de l’estat general de l’edifici.

L’informe és previ a l’obtenció del Certificat d’Aptitud de l’Edifici, expedit per l’Administració.

Quins edificis estan obligats a passar la ITE?

S’han de sotmetre a la inspecció tècnica obligatòria:

Els edificis plurifamiliars d’habitatges en funció de la seva antiguitat
Si ho determinen els programes o les ordenances locals
Si l’edifici o els habitatges de l’edifici s’han d’acollir a programes públics de foment de la rehabilitació
S’entén per edifici plurifamiliar d’habitatges aquell que conté més d’un habitatge, sense perjudici que simultàniament pot albergar altres usos. Els habitatges unifamiliars no s’han de sotmetre a aquesta inspecció tècnica obligatòria, i resten subjectes a la normativa d’habitabilitat vigent.

Quin és el termini per a passar la ITE?

La ITE d’un edifici es pot sol·licitar en qualsevol moment. No obstant això, l’Agència d’Habitatge de la Generalitat ha establert un programa d’inspeccions que la fa obligatòria abans d’unes dates que depenen de l’antiguitat de l’edifici:

antiguitat de l’edifici

termini màxim per passar la inspecció

Anteriors a 1930 Fins al 31 de desembre de 2012
Entre 1931 i 1950 Fins al 31 de desembre de 2013
Entre 1951 i 1960 Fins al 31 de desembre de 2014
Entre 1961 i 1970 Fins al 31 de desembre de 2015
A partir de 1971 Fins al 31 de desembre de l’any en què l’edifici assoleixi els 45 anys d’antiguitat
Més enllà dels terminis màxims per antiguitat de l’edifici, l’Agència d’Habitatge o els ajuntaments poden declarar l’obligació de l’ITE en les situacions següents:

situacions de risc
deficiències estructurals, constructives o de les instal·lacions
edificis situats en àrees de conservació i rehabilitació previstes en la Llei del Dret a l’Habitatge
qualsevol altra causa degudament justificada
Que cal fer, 1 cop passada la Inspecció Tècnica de l’Edifici?

Si durant la inspecció de l’ITE es detecten deficiències:

Adoptar amb caràcter immediat les mesures de seguretat indicades a fi d’evitar situacions de risc per a les persones.
Corregir les deficiències indicades en els terminis previstos per l’informe tècnic.
Dur a terme treballs de manteniment en qualificacions d’edificis amb deficiències lleus.
L’incompliment de la realització de les obres de correcció de deficiències o de l’adopció de mesures de seguretat previstes a la normativa faculten Habitatge per adoptar les ordres d’execució i altres mesures d’intervenció administrativa.

En cas que la ITE qualifiqui l’estat de l’edifici “amb deficiències greus” o “molt greus”, a més caldrà aportar el certificat final d’obra de la Direcció Facultativa que ha dirigit les obres i que acrediti la seva correcta realització i finalització.

Si el resultat de l’ITE de l’edifici és favorable:

Haurà de sol·licitar el Certificat d’Aptitud de l’Edifici, que atorga la Generalitat de Catalunya.

La documentació que s’ha d’aportar amb la sol·licitud és:

Original de l’informe de la inspecció tècnica, degudament emplenat per un tècnic amb la titulació d’arquitecte, aparellador, arquitecte tècnic o enginyer de l’edificació i validat pel col·legi professional corresponent i amb els annexos corresponents:
descripció del sistema envoltant
deficiències detectades
relació i qualificació de les deficiències detectades
Veure impresos i documents que ha de presentar després de passar una inspecció ITE.

Qui ha de fer-se càrrec del cost econòmic d’aquesta inspecció tècnica?

El cost econòmic derivat de la inspecció tècnica obligatòria és a càrrec de les persones obligades a la realització de la inspecció (propietaris de l’immoble o comunitats de propietaris segons sigui el cas).

Obligacions del tècnic que realitza la ITE

     Ser veraç en les manifestacions de l’informe de la inspecció tècnica i ajustar-se als principis d’imparcialitat, objectivitat i independència.
Validar l’informe en el seu col·legi professional.
Lliurar l’informe a la propietat. A més ha de lliurar-se a l’Agència d’Habitatge quan es qualifiqui l’estat de l’edifici com a molt greu.
comunicar:
situacions de risc per a les persones de forma immediata a l’ajuntament i a la propietat
situacions anòmales (aparença d’infrahabitatge) a l’Agència d’Habitatge

Obligacions de la propietat

Encarregar i tramitar la ITE quan sigui obligatòria.

La manca de certificat d’aptitud pot donar lloc a la imposició de multes coercitives i de sancions a les persones responsables.

En la venda d’habitatges d’edificis en els quals la ITE sigui obligatòria, les persones venedores han de lliurar còpia degudament autenticada del certificat d’aptitud de l’edifici a les persones adquirents.

Tot amb un sol proveïdor:

En Rehabilitació Façanes Barcelona disposem d’arquitectes experts en rehabilitació d’edificis que realitzaran al costat del nostre equip tècnic l’ITE del seu edifici de forma ràpida, realista i a preus molt competitius.

D’aquesta manera podem oferir-li la millor solució, per rapidesa i economia, per solucionar les deficiències que trobem durant la inspecció de l’edifici.

Pressupost gratuït i sense compromís

Realitzem tot tipus d’impermeabilitzacions a Barcelona ciutat i província.

This post is also available in: es