Legalització d’instal·lacions elèctriques a Barcelona d’edificis antics

Legalització i actualitzem les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’edificis i pàrquings a Barcelona per adequar-los a la normativa vigent i millorar la seguretat de l’edifici.

El Reglament de baixa tensió en els edificis antics obliga les comunitats de veïns a legalitzar i realitzar una revisió periòdica per part d’una empresa homologada de les instal·lacions elèctriques comunes de tots els edificis d’habitatges amb més de 100 Kw contractats i els pàrquings de més de 25 places construïts abans de 18 de setembre del 1998.

Els passos a realitzarem per legalitzar la instal·lació elèctrica del seu edifici són:

Sol·licitar a una entitat d’inspecció i control (EIC) una revisió de la instal·lació elèctrica de l’edifici per obtenir una acta d’inspecció en la qual s’han d’assenyalar els defectes a corregir observats en el transcurs de la inspecció.
Elaborar un projecte amb memòria tècnica, esquemes unifilars i estats d’amidaments costat d’un pressupost ajustat dels treballs i millores que s’han de realitzar. Formalitzar un contracte de revisions i manteniment anuals.
Sol·licitar a l’entitat d’inspecció i control (EIC) la segona visita d’inspecció en la qual es comprovarà que s’han corregit tots els defectes observats en la instal·lació per procedir a la legalització, de manera que el seu edifici estarà dins de la legalitat i els seus habitants molt més segurs.
Realitzem la presentació de tota la documentació davant els organismes oficials per aconseguir la Legalització d’instal·lacions elèctriques a Barcelona, ​​i seguiment de l’expedient fins a la seva finalització.
Els projectes de baixa tensió més importants són els deguts a reformes en locals, oficines, edificis d’habitatges, aparcaments, i naus industrials.

Pressupost gratuït i sense compromís

Realitzem tot tipus d’impermeabilitzacions a Barcelona ciutat i província.

This post is also available in: es