La nova llei de l’habitatge modifica les majories a les comunitats

L’aprovació de la Llei de Rehabilitació, Regeneració i Renovació Urbana, el passat 5 d’abril, implica una sèrie de modificacions en la presa de decisions en les comunitats de veïns, pel que fa a l’execució d’obres de millora en els edificis.

La nova llei modifica les exigències d’unanimitat i majories que les comunitats de propietaris han de respectar per adoptar decisions sobre obres relatives a la conservació i manteniment l’autorització és competència, en realitat, a l’Administració.

Obres de conservació i accessibilitat, sense necessitat de junta de propietaris.

En aquestes actuacions s’inclouen les instal·lacions “que siguin necessàries per a satisfer els requisits bàsics de seguretat, habitabilitat i accessibilitat, així com les condicions d’ornamentació i qualssevol altres derivades de la imposició, per part de l’Administració, del deure legal de conservació”.

La Llei de Rehabilitació, Regeneració i Renovació Urbana estableix per als propietaris que s’oposin o demorin injustificadament l’execució de les ordres dictades per l’autoritat competent sancions administratives individuals.

Les obres “que resultin necessàries per a garantir els ajustaments raonables en matèria d’accessibilitat universal i les que siguin requerides a instància dels propietaris en l’habitatge visquin, treballin o prestin els seus serveis altruistes o voluntaris, persones amb discapacitat, o majors de setanta anys” no han d’aprovar-se en junta.

Tampoc necessitaran consens de la comunitat, la instal·lació de “rampes, ascensors o altres dispositius mecànics i electrònics que afavoreixin la seva comunicació amb l’exterior”.

D’acord amb la nova llei, s’exigeix ​​l’acord per majoria de tres cinquenes parts del total dels propietaris, per a la realització d’obres destinades a la divisió material de pisos o locals per formar altres més reduïts i independents. A més, en aquests casos, no serà necessari el consentiment dels titulars afectats “sempre que es tingui en compte el caràcter necessari o obligatori de les obres”.

Per augmentar la superfície en agregar altres confrontants del mateix edifici, “o la seva disminució per segregació d’alguna part, la construcció de noves plantes i qualsevol altra alteració de l’estructura”, també es necessitarà una majoria de tres cinquenes parts de propietaris.

This post is also available in: es

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *